SCR99Cares | SCR99 Charity


  SCR99CARES là hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp bắt đầu từ giữa đại dịch năm 2020 với mục đích quyên góp cho phúc lợi xã hội, bất kể chủng tộc, và tôn giáo để hỗ trợ giáo dục, kinh tế, các cá nhân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, và để hỗ trợ xã hội.

  SCR99CARES chỉ nhằm mục đích thông qua những nỗ lực này để khuyến khích nhiều người chú ý và giúp đỡ các nhóm yếu thế trong xã hội vượt qua khó khăn và tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.


  SCR99CARES hoạt động như thế nào?

  SCR99 sẽ sử dụng 30% lợi nhuận hoạt động hàng năm để cung cấp cho tổ chức từ thiện tổ chức được SCR99 lựa chọn. 

  SCR99 cũng tiến hành đấu giá từ thiện thông qua Chương trình VIP. Người chơi có thể xem Trang web Chương trình VIP của SCR99 để tìm kiếm tất cả thông tin về phần thưởng.  

  Người chơi thậm chí có thể ủng hộ một khoản đóng góp ẩn danh thông qua nền tảng SCR99." 

  Người chơi đóng góp theo cách ẩn danh có thể nhận được thêm Điểm VIP miễn phí. Điểm VIP miễn phí sẽ thu được dựa trên 10% đóng góp cá nhân. 

  Người chơi có thể tham khảo trang web SCR99 để kiểm tra thông tin mới nhất.